غرق‌شدن 31 پناهجو درپی واژگون‌شدن قایق در سواحل لیبی

غرق‌شدن 31 پناهجو درپی واژگون‌شدن قایق در سواحل لیبی
31 پناهجو درپی واژگون‌شدن قایق در سواحل لیبی غرق شدند.

غرق‌شدن 31 پناهجو درپی واژگون‌شدن قایق در سواحل لیبی

31 پناهجو درپی واژگون‌شدن قایق در سواحل لیبی غرق شدند.
غرق‌شدن 31 پناهجو درپی واژگون‌شدن قایق در سواحل لیبی