فارین‌پالیسی: ترامپ باید کریدور هوایی ایران به سوریه را مسدود کند

فارین‌پالیسی: ترامپ باید کریدور هوایی ایران به سوریه را مسدود کند
یک پایگاه آمریکایی ضمن متهم کردن ایران به ارسال سلاح و نیرو به سوریه با استفاده از کریدورهای هوایی نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا باید جلوی این اقدامات را بگیرد.

فارین‌پالیسی: ترامپ باید کریدور هوایی ایران به سوریه را مسدود کند

یک پایگاه آمریکایی ضمن متهم کردن ایران به ارسال سلاح و نیرو به سوریه با استفاده از کریدورهای هوایی نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا باید جلوی این اقدامات را بگیرد.
فارین‌پالیسی: ترامپ باید کریدور هوایی ایران به سوریه را مسدود کند