فرصت تکرارنشدنی بودجه ۹۷ برای اسقاط خودروهای فرسوده

فرصت تکرارنشدنی بودجه ۹۷ برای اسقاط خودروهای فرسوده
یکی از طرح‌­هایی که میتواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را افزایش دهد، یکی از بندهای بودجه 97 است که بر اساس آن وارد کنندگان قطعات خودرو موظف می‌شوند به ازای واردات هر 20 هزار دلار قطعات خودروی وارداتی، یک گواهی اسقاط تهیه کنند.

فرصت تکرارنشدنی بودجه ۹۷ برای اسقاط خودروهای فرسوده

یکی از طرح‌­هایی که میتواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را افزایش دهد، یکی از بندهای بودجه 97 است که بر اساس آن وارد کنندگان قطعات خودرو موظف می‌شوند به ازای واردات هر 20 هزار دلار قطعات خودروی وارداتی، یک گواهی اسقاط تهیه کنند.
فرصت تکرارنشدنی بودجه ۹۷ برای اسقاط خودروهای فرسوده