فرماندهان جدید پلیس فتا و یگان امداد معرفی شدند

فرماندهان جدید پلیس فتا و یگان امداد معرفی شدند
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فرماندهان جدید یگان امداد و پلیس فتا و دیگر مدیران ارشد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ را منصوب کردند.

فرماندهان جدید پلیس فتا و یگان امداد معرفی شدند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فرماندهان جدید یگان امداد و پلیس فتا و دیگر مدیران ارشد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ را منصوب کردند.
فرماندهان جدید پلیس فتا و یگان امداد معرفی شدند