فلج فکری و استیصال مقامات رژیم پهلوی در قبال انقلاب!

فلج فکری و استیصال مقامات رژیم پهلوی در قبال انقلاب!
فریدون هویدا،‌ که از نیویورک زنگ زد و گفت: «… به نظر می‌‌رسد همه در تهران به فلج فکری دچار شده‌اند. فکر هیچکس کار نمی‌کند،‌ و بطور کلی فقدان کامل قوه ابتکار در تمام تصمیم‌گیری‌های مقامات تهران مشهود است.

فلج فکری و استیصال مقامات رژیم پهلوی در قبال انقلاب!

فریدون هویدا،‌ که از نیویورک زنگ زد و گفت: «… به نظر می‌‌رسد همه در تهران به فلج فکری دچار شده‌اند. فکر هیچکس کار نمی‌کند،‌ و بطور کلی فقدان کامل قوه ابتکار در تمام تصمیم‌گیری‌های مقامات تهران مشهود است.
فلج فکری و استیصال مقامات رژیم پهلوی در قبال انقلاب!