فیدل کاسترو به آیت‌الله خامنه‌ای:چرا به جای دست راست با دست چپ، دست دادید؟/فیدل شرمنده سید شد

فیدل کاسترو به آیت‌الله خامنه‌ای:چرا به جای دست راست با دست چپ، دست دادید؟/فیدل شرمنده سید شد
شرق در بخشی از گزارش خود از رابطه فیدل کاسترو با سران عالی نظام جمهوری اسلامی به ماجرای دست دادن او آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرده است.

فیدل کاسترو به آیت‌الله خامنه‌ای:چرا به جای دست راست با دست چپ، دست دادید؟/فیدل شرمنده سید شد

شرق در بخشی از گزارش خود از رابطه فیدل کاسترو با سران عالی نظام جمهوری اسلامی به ماجرای دست دادن او آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرده است.
فیدل کاسترو به آیت‌الله خامنه‌ای:چرا به جای دست راست با دست چپ، دست دادید؟/فیدل شرمنده سید شد