فیسک: بن سلمان در جریان تحولات خاورمیانه بسیاری از هم‌پیمانان خود را از دست داد

فیسک: بن سلمان در جریان تحولات خاورمیانه بسیاری از هم‌پیمانان خود را از دست داد
یک کارشناس مسائل خاورمیانه به‌شدت از اقدامات ولیعهد سعودی انتقاد کرد و گفت که وی به این وسیله بسیاری از هم‌پیمانان خود را از دست داد.

فیسک: بن سلمان در جریان تحولات خاورمیانه بسیاری از هم‌پیمانان خود را از دست داد

یک کارشناس مسائل خاورمیانه به‌شدت از اقدامات ولیعهد سعودی انتقاد کرد و گفت که وی به این وسیله بسیاری از هم‌پیمانان خود را از دست داد.
فیسک: بن سلمان در جریان تحولات خاورمیانه بسیاری از هم‌پیمانان خود را از دست داد