فیلمی قدیمی از حضور آلفرد هیچکاک در جشنواره کن | رهایی ۴۰۰ پرنده

فیلمی قدیمی از حضور آلفرد هیچکاک در جشنواره کن | رهایی ۴۰۰ پرنده
آلفرد هیچکاک و ستاره فیلم پرندگان وی، تیپی هدرن در سال 1963 در جشنواره فیلم کن شرکت کردند تا در اکران این فیلم به عنوان فیلم افتتاحیه کن حضور داشته باشند.

فیلمی قدیمی از حضور آلفرد هیچکاک در جشنواره کن | رهایی ۴۰۰ پرنده

آلفرد هیچکاک و ستاره فیلم پرندگان وی، تیپی هدرن در سال 1963 در جشنواره فیلم کن شرکت کردند تا در اکران این فیلم به عنوان فیلم افتتاحیه کن حضور داشته باشند.
فیلمی قدیمی از حضور آلفرد هیچکاک در جشنواره کن | رهایی ۴۰۰ پرنده

نصب تلگرام فارسی