فیلم/ اتفاق عجیب در مسابقات کبدی بانوان در گرگان/ مربی مرد با روسری!

فیلم/ اتفاق عجیب در مسابقات کبدی بانوان در گرگان/ مربی مرد با روسری!
مسابقات کبدی بانوان در گرگان با حاشیه عجیبی همراه بود.

فیلم/ اتفاق عجیب در مسابقات کبدی بانوان در گرگان/ مربی مرد با روسری!

مسابقات کبدی بانوان در گرگان با حاشیه عجیبی همراه بود.
فیلم/ اتفاق عجیب در مسابقات کبدی بانوان در گرگان/ مربی مرد با روسری!