فیلم/ اعدام معماران متخلف در ایران باستان/ آیا طرح انتقال پایتخت عملی است؟

فیلم/ اعدام معماران متخلف در ایران باستان/ آیا طرح انتقال پایتخت عملی است؟
«بهرام عکاشه» پدر علم زلزله‌شناسی ایران با حضور در استودیوی فارس با اشاره به معماری در ایران باستان، به بررسی راه‌حل‌های انتقال پایتخت پرداخت.

فیلم/ اعدام معماران متخلف در ایران باستان/ آیا طرح انتقال پایتخت عملی است؟

«بهرام عکاشه» پدر علم زلزله‌شناسی ایران با حضور در استودیوی فارس با اشاره به معماری در ایران باستان، به بررسی راه‌حل‌های انتقال پایتخت پرداخت.
فیلم/ اعدام معماران متخلف در ایران باستان/ آیا طرح انتقال پایتخت عملی است؟