فیلم/ افشاگری خبرنگار تایمز اسرائیل از ارتباط مدیر آمدنیوز با موساد

فیلم/ افشاگری خبرنگار تایمز اسرائیل از ارتباط مدیر آمدنیوز با موساد
ندا امین خبرنگار تایمز اسرائیل درخصوص ارتباط روح الله زم – مدیر آمدنیوز – با موساد دست به افشاگری زد.

فیلم/ افشاگری خبرنگار تایمز اسرائیل از ارتباط مدیر آمدنیوز با موساد

ندا امین خبرنگار تایمز اسرائیل درخصوص ارتباط روح الله زم – مدیر آمدنیوز – با موساد دست به افشاگری زد.
فیلم/ افشاگری خبرنگار تایمز اسرائیل از ارتباط مدیر آمدنیوز با موساد