فیلم | بخشی دیگر از صحبت‌های ظریف در مونیخ

فیلم | بخشی دیگر از صحبت‌های ظریف در مونیخ
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست امنیتی مونیخ به بررسی مسایل منطقه ای پرداخت.

فیلم | بخشی دیگر از صحبت‌های ظریف در مونیخ

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست امنیتی مونیخ به بررسی مسایل منطقه ای پرداخت.
فیلم | بخشی دیگر از صحبت‌های ظریف در مونیخ