فیلم | جان کلینگ انتخابات آمریکا را از روی نقشه توضیح می‌دهد

فیلم | جان کلینگ انتخابات آمریکا را از روی نقشه توضیح می‌دهد
جان کلینگ از روی نقشه آمریکا توضیح می‌دهد برای هر دو کاندیداها چه سناریوهایی وجود دارد تا پیروز انتخابات شوند. او می‌گوید هر دو شانس دارند اما ترامپ کمتر از کلینتون.

فیلم | جان کلینگ انتخابات آمریکا را از روی نقشه توضیح می‌دهد

جان کلینگ از روی نقشه آمریکا توضیح می‌دهد برای هر دو کاندیداها چه سناریوهایی وجود دارد تا پیروز انتخابات شوند. او می‌گوید هر دو شانس دارند اما ترامپ کمتر از کلینتون.
فیلم | جان کلینگ انتخابات آمریکا را از روی نقشه توضیح می‌دهد