فیلم | خروج هواپیمای اترک از باند مهرآباد | مسافران در حال خروج از پرواز

فیلم | خروج هواپیمای اترک از باند مهرآباد | مسافران در حال خروج از پرواز
یک هواپیما متعلق به هواپیمایی اترک در فرودگاه مهرآباد از باند خارج شده است.

فیلم | خروج هواپیمای اترک از باند مهرآباد | مسافران در حال خروج از پرواز

یک هواپیما متعلق به هواپیمایی اترک در فرودگاه مهرآباد از باند خارج شده است.
فیلم | خروج هواپیمای اترک از باند مهرآباد | مسافران در حال خروج از پرواز

کانون نماز