فیلم/ خسرو معصومی: کار ما در سینما فقط پول درآوردن نیست، ما وظیفه داریم مخاطب تربیت کنیم

فیلم/ خسرو معصومی: کار ما در سینما فقط پول درآوردن نیست، ما وظیفه داریم مخاطب تربیت کنیم
خسرو معصومی کارگردان فیلم «کارکثیف» در نشست خبری فیلم خود با بیان اینکه کار ما در سینما فقط پول در آوردن نیست، وظیفه خود را تربیت مخاطبان دانست.

فیلم/ خسرو معصومی: کار ما در سینما فقط پول درآوردن نیست، ما وظیفه داریم مخاطب تربیت کنیم

خسرو معصومی کارگردان فیلم «کارکثیف» در نشست خبری فیلم خود با بیان اینکه کار ما در سینما فقط پول در آوردن نیست، وظیفه خود را تربیت مخاطبان دانست.
فیلم/ خسرو معصومی: کار ما در سینما فقط پول درآوردن نیست، ما وظیفه داریم مخاطب تربیت کنیم