فیلم/ رونمایی از چاپ دوم کتاب راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها

فیلم/ رونمایی از چاپ دوم کتاب راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها
مراسم رونمایی از کتاب راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها نوشته اکبر نصرالهی در خبرگزاری فارس برگزار شد.

فیلم/ رونمایی از چاپ دوم کتاب راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها

مراسم رونمایی از کتاب راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها نوشته اکبر نصرالهی در خبرگزاری فارس برگزار شد.
فیلم/ رونمایی از چاپ دوم کتاب راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها