فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال دسترنج را زیر آوار برد

فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال دسترنج را زیر آوار برد
زلزله اخیر غرب کشور، خانه‌های مردم را با خاک یکسان کرد.

فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال دسترنج را زیر آوار برد

زلزله اخیر غرب کشور، خانه‌های مردم را با خاک یکسان کرد.
فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال دسترنج را زیر آوار برد