فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال رنج را زیر آوار برد!

فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال رنج را زیر آوار برد!
زلزله اخیر غرب کشور، خانه‌های مردم را با خاک یکسان کرد.

فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال رنج را زیر آوار برد!

زلزله اخیر غرب کشور، خانه‌های مردم را با خاک یکسان کرد.
فیلم/ زلزله‌ای که 50 سال رنج را زیر آوار برد!