فیلم/ سهیل بیرقی: فیلم «عرق سرد» به جای چرایی یک اتفاق به چگونگی آن می پردازد

فیلم/ سهیل بیرقی: فیلم «عرق سرد» به جای چرایی یک اتفاق به چگونگی آن می پردازد
سهیل بیرقی در نشست خبری فیلم عرق سرد گفت: فیلم من به چگونگی روی دادن یک اتفاق پرداخته است نه به چرایی آن اتفاقی که افتاده است.

فیلم/ سهیل بیرقی: فیلم «عرق سرد» به جای چرایی یک اتفاق به چگونگی آن می پردازد

سهیل بیرقی در نشست خبری فیلم عرق سرد گفت: فیلم من به چگونگی روی دادن یک اتفاق پرداخته است نه به چرایی آن اتفاقی که افتاده است.
فیلم/ سهیل بیرقی: فیلم «عرق سرد» به جای چرایی یک اتفاق به چگونگی آن می پردازد