فیلم/ لحظه ایجاد آتش زدن مقابل ورودی ساختمان باشگاه پرسپولیس

فیلم/ لحظه ایجاد آتش زدن مقابل ورودی ساختمان باشگاه پرسپولیس
ورودی ساختمان باشگاه پرسپولیس به دست عوامل ناشناس به آتش کشیده شد.

فیلم/ لحظه ایجاد آتش زدن مقابل ورودی ساختمان باشگاه پرسپولیس

ورودی ساختمان باشگاه پرسپولیس به دست عوامل ناشناس به آتش کشیده شد.
فیلم/ لحظه ایجاد آتش زدن مقابل ورودی ساختمان باشگاه پرسپولیس