فیلم | لحظه مشاهده پلنگ ایرانی در حیات وحش شاهرود

فیلم | لحظه مشاهده پلنگ ایرانی در حیات وحش شاهرود
روز گذشته یک قلاده پلنگ ایرانى در منطقه تپال شاهرود تصویر بردارى شد. امروز 12 اسفند روز جهانی حیات وحش است و شعار امسال «گربه های بزرگ؛ شکارچیانی در معرض تهدید» انتخاب شده است.

فیلم | لحظه مشاهده پلنگ ایرانی در حیات وحش شاهرود

روز گذشته یک قلاده پلنگ ایرانى در منطقه تپال شاهرود تصویر بردارى شد. امروز 12 اسفند روز جهانی حیات وحش است و شعار امسال «گربه های بزرگ؛ شکارچیانی در معرض تهدید» انتخاب شده است.
فیلم | لحظه مشاهده پلنگ ایرانی در حیات وحش شاهرود