فیلم | لحظه گل جهانبخش و شادی نکردن او پس از گل | جهانبخش: هموطنانم عزادارند

فیلم | لحظه گل جهانبخش و شادی نکردن او پس از گل | جهانبخش: هموطنانم عزادارند
علیرضا جهانبخش درباره عدم شادی پس از گلزنی در شب گذشته گفت: شادی گل به من نمی‌چسبید. خیلی از هموطنان من در عراق و سمنان فوت کردند و خانواده‌هایشان عزادار هستند. من به احترام آنها این کار را انجام ندادم و خواستم خودم را در غم آنها شریک کنم.

فیلم | لحظه گل جهانبخش و شادی نکردن او پس از گل | جهانبخش: هموطنانم عزادارند

علیرضا جهانبخش درباره عدم شادی پس از گلزنی در شب گذشته گفت: شادی گل به من نمی‌چسبید. خیلی از هموطنان من در عراق و سمنان فوت کردند و خانواده‌هایشان عزادار هستند. من به احترام آنها این کار را انجام ندادم و خواستم خودم را در غم آنها شریک کنم.
فیلم | لحظه گل جهانبخش و شادی نکردن او پس از گل | جهانبخش: هموطنانم عزادارند