فیلم نخستین واکنش امام به فرار شاه منتشر شد

فیلم نخستین واکنش امام به فرار شاه منتشر شد
بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی اولین صحبت‌های امام خمینی(ره) بعد از فرار شاه در مصاحبه با خبرنگاران خارجی مستقر در نوفل‌لوشاتو را منتشر کرد.

فیلم نخستین واکنش امام به فرار شاه منتشر شد

بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی اولین صحبت‌های امام خمینی(ره) بعد از فرار شاه در مصاحبه با خبرنگاران خارجی مستقر در نوفل‌لوشاتو را منتشر کرد.
فیلم نخستین واکنش امام به فرار شاه منتشر شد