فیلم/ هشدار سازمان ملی استاندارد به خودروسازان

فیلم/ هشدار سازمان ملی استاندارد به خودروسازان
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره رعایت نکردن استاندارد توسط خودروسازان هشدار داد.

فیلم/ هشدار سازمان ملی استاندارد به خودروسازان

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره رعایت نکردن استاندارد توسط خودروسازان هشدار داد.
فیلم/ هشدار سازمان ملی استاندارد به خودروسازان