فیلم/ هومن سیدی: اگر به نظر شما فیلم من کپی فیلم های دنیاست بله فیلم من شبیه تمام فیلم های دنیاست!

فیلم/ هومن سیدی: اگر به نظر شما فیلم من کپی فیلم های دنیاست بله فیلم من شبیه تمام فیلم های دنیاست!
هومن سیدی در نشست خبری فیلم خود در جواب خبرنگاری که فیلم او را شبیه به یک فیلم خارجی می دانست گفت: بله اگر اینطور فکر می کنی، فیلم من شبیه به تمام فیلم های دنیاست.

فیلم/ هومن سیدی: اگر به نظر شما فیلم من کپی فیلم های دنیاست بله فیلم من شبیه تمام فیلم های دنیاست!

هومن سیدی در نشست خبری فیلم خود در جواب خبرنگاری که فیلم او را شبیه به یک فیلم خارجی می دانست گفت: بله اگر اینطور فکر می کنی، فیلم من شبیه به تمام فیلم های دنیاست.
فیلم/ هومن سیدی: اگر به نظر شما فیلم من کپی فیلم های دنیاست بله فیلم من شبیه تمام فیلم های دنیاست!