فیلم/ وداع دردناک با شهید مدافع حرم/ شهیدی که جان فرمانده‌اش را نجات داد

فیلم/ وداع دردناک با شهید مدافع حرم/ شهیدی که جان فرمانده‌اش را نجات داد
فرزند شهید تقی ارغوانی از آخرین وداع این شهید مدافع حرم با خانواده می‌گوید.

فیلم/ وداع دردناک با شهید مدافع حرم/ شهیدی که جان فرمانده‌اش را نجات داد

فرزند شهید تقی ارغوانی از آخرین وداع این شهید مدافع حرم با خانواده می‌گوید.
فیلم/ وداع دردناک با شهید مدافع حرم/ شهیدی که جان فرمانده‌اش را نجات داد

اندروید