فیلم | ورود تانک‌های ترکیه به سوریه

فیلم | ورود تانک‌های ترکیه به سوریه
رسانه‌های ترکیه با کد فوری از ورود تانک‌های ارتش ترکیه به خاک سوریه و پیشروی تا یک کیلومتری عمق خاک سوریه در منطقه جرابلس خبر دادند. گفته می‌شود 20 دستگاه تانک وارد خاک سوریه شده‌اند.

فیلم | ورود تانک‌های ترکیه به سوریه

رسانه‌های ترکیه با کد فوری از ورود تانک‌های ارتش ترکیه به خاک سوریه و پیشروی تا یک کیلومتری عمق خاک سوریه در منطقه جرابلس خبر دادند. گفته می‌شود 20 دستگاه تانک وارد خاک سوریه شده‌اند.
فیلم | ورود تانک‌های ترکیه به سوریه

موزیک جوان