فیلم | کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو شد | اولین طلا برای کاروان ایران

فیلم | کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو شد | اولین طلا برای کاروان ایران
کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو 2016 در وزن دسته 85 کیلو وزنه برداری شد.

فیلم | کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو شد | اولین طلا برای کاروان ایران

کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو 2016 در وزن دسته 85 کیلو وزنه برداری شد.
فیلم | کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو شد | اولین طلا برای کاروان ایران

گوشی موبایل