فیلم/ گروه ماکسیما چپ کرد!

فیلم/ گروه ماکسیما چپ کرد!
اعضای گروهی به نام ماکسیما که اقدام به دزدی از فرش‌فروشی‌های تهران می‌کردند٬ دستگیر شدند.

فیلم/ گروه ماکسیما چپ کرد!

اعضای گروهی به نام ماکسیما که اقدام به دزدی از فرش‌فروشی‌های تهران می‌کردند٬ دستگیر شدند.
فیلم/ گروه ماکسیما چپ کرد!