فیلم/ گزارش تکان‌دهنده از فقر مطلق در گوشه‌ای از تهران/ «دولتخواه» دولت را می‌خواهد!

فیلم/ گزارش تکان‌دهنده از فقر مطلق در گوشه‌ای از تهران/ «دولتخواه» دولت را می‌خواهد!
دولتخواه محله‌ای در منطقه 19 تهران است که اهالی آن با فقر مطلق دست و پنجه نرم می‌کنند!

فیلم/ گزارش تکان‌دهنده از فقر مطلق در گوشه‌ای از تهران/ «دولتخواه» دولت را می‌خواهد!

دولتخواه محله‌ای در منطقه 19 تهران است که اهالی آن با فقر مطلق دست و پنجه نرم می‌کنند!
فیلم/ گزارش تکان‌دهنده از فقر مطلق در گوشه‌ای از تهران/ «دولتخواه» دولت را می‌خواهد!