قائم مقام بانک مرکزی: مدیریت آثار شوک‌های برونزا، محور کلیدی اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است

قائم مقام بانک مرکزی: مدیریت آثار شوک‌های برونزا، محور کلیدی اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است
مدیریت آثار شوک های برونزا، ایجاد ثبات در بازار پولی، نظارت بر شبکه بانکی و تلاش برای استفاده از ظرفیت های داخلی عمده ترین محورهای برنامه بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاری است.

قائم مقام بانک مرکزی: مدیریت آثار شوک‌های برونزا، محور کلیدی اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است

مدیریت آثار شوک های برونزا، ایجاد ثبات در بازار پولی، نظارت بر شبکه بانکی و تلاش برای استفاده از ظرفیت های داخلی عمده ترین محورهای برنامه بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاری است.
قائم مقام بانک مرکزی: مدیریت آثار شوک‌های برونزا، محور کلیدی اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است

فروش بک لینک