قاتل ستایش دختر بچه۶ ساله به دار مجازات آویخته شد

قاتل ستایش دختر بچه۶ ساله به دار مجازات آویخته شد
صبح امروز امیرحسین جوانی که دختر بچه کوچکی به نام ستایش را به قتل رسانده بود در پاکدشت به دار مجازات آویخته شد.

قاتل ستایش دختر بچه۶ ساله به دار مجازات آویخته شد

صبح امروز امیرحسین جوانی که دختر بچه کوچکی به نام ستایش را به قتل رسانده بود در پاکدشت به دار مجازات آویخته شد.
قاتل ستایش دختر بچه۶ ساله به دار مجازات آویخته شد