قاسمی: ایران درخواستی از تونس برای میانجیگری بین تهران و ریاض نداشته است

قاسمی: ایران درخواستی از تونس برای میانجیگری بین تهران و ریاض نداشته است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای روزنامه کویتی الجریده را تکذیب کرد و گفت که ایران درخواستی از تونس برای میانجیگری بین ایران و عربستان نداشته است.

قاسمی: ایران درخواستی از تونس برای میانجیگری بین تهران و ریاض نداشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای روزنامه کویتی الجریده را تکذیب کرد و گفت که ایران درخواستی از تونس برای میانجیگری بین ایران و عربستان نداشته است.
قاسمی: ایران درخواستی از تونس برای میانجیگری بین تهران و ریاض نداشته است