قاسمی: فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی مشکل حکومت بحرین را حل نمی‌کند

قاسمی: فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی مشکل حکومت بحرین را حل نمی‌کند
سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه فرافکنی و طرح سناریوهای تکراری مشکل حکومت بحرین با شهروندانش را حل نمی‌کند، به دولتمردان منامه توصیه کرد که به جای تشدید رویکردهای امنیتی، زمینه را برای تعامل با مردمش فراهم کند.

قاسمی: فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی مشکل حکومت بحرین را حل نمی‌کند

سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه فرافکنی و طرح سناریوهای تکراری مشکل حکومت بحرین با شهروندانش را حل نمی‌کند، به دولتمردان منامه توصیه کرد که به جای تشدید رویکردهای امنیتی، زمینه را برای تعامل با مردمش فراهم کند.
قاسمی: فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی مشکل حکومت بحرین را حل نمی‌کند