قاسم‌ سلیمانی‌ها نشان دادند زمان بزن و دررو برای دشمن تمام شده است

قاسم‌ سلیمانی‌ها نشان دادند زمان بزن و دررو برای دشمن تمام شده است
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: دشمنان بدانند بدون هیچگونه مماشات سیاسی، تجاوز به آسمان ایران، زمان مرگ قطعی شان خواهد بود.

قاسم‌ سلیمانی‌ها نشان دادند زمان بزن و دررو برای دشمن تمام شده است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: دشمنان بدانند بدون هیچگونه مماشات سیاسی، تجاوز به آسمان ایران، زمان مرگ قطعی شان خواهد بود.
قاسم‌ سلیمانی‌ها نشان دادند زمان بزن و دررو برای دشمن تمام شده است