قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده معایبی دارد/ آنچه در دولت و مجلس انجام شده همه نیازها و انتظارات ما نیست

قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده معایبی دارد/ آنچه در دولت و مجلس انجام شده همه نیازها و انتظارات ما نیست
شهردار تهران گفت: قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مطرح است که با همه نکات مثبت، معایبی هم دارد که نیاز است مجلس به آن‌ها توجه کند.

قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده معایبی دارد/ آنچه در دولت و مجلس انجام شده همه نیازها و انتظارات ما نیست

شهردار تهران گفت: قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مطرح است که با همه نکات مثبت، معایبی هم دارد که نیاز است مجلس به آن‌ها توجه کند.
قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده معایبی دارد/ آنچه در دولت و مجلس انجام شده همه نیازها و انتظارات ما نیست
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^