قدرت بسیج، داعش را سرجایش نشاند/ آمریکا در دهه‌های گذشته چنین شکست مفتضحانه‌ای نداشت/ نباید به برند خارجی بنازیم

قدرت بسیج، داعش را سرجایش نشاند/ آمریکا در دهه‌های گذشته چنین شکست مفتضحانه‌ای نداشت/ نباید به برند خارجی بنازیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه قدرت بسیج، داعش را سر جای خود نشاند، گفت: آمریکا در دهه‌های گذشته چنین شکست مفتضحانه‌ای نداشت.

قدرت بسیج، داعش را سرجایش نشاند/ آمریکا در دهه‌های گذشته چنین شکست مفتضحانه‌ای نداشت/ نباید به برند خارجی بنازیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه قدرت بسیج، داعش را سر جای خود نشاند، گفت: آمریکا در دهه‌های گذشته چنین شکست مفتضحانه‌ای نداشت.
قدرت بسیج، داعش را سرجایش نشاند/ آمریکا در دهه‌های گذشته چنین شکست مفتضحانه‌ای نداشت/ نباید به برند خارجی بنازیم