قدردانی استاندار البرز از کارکنان فرمانداری کرج در میزبانی شایسته از رئیس جمهور

قدردانی استاندار البرز از کارکنان فرمانداری کرج در میزبانی شایسته از رئیس جمهور
استاندار البرز ، برای دیدار با کارکنان فرمانداری کرج و تقدیر از زحمات آنان به ساختمان فرمانداری کرج رفت.

قدردانی استاندار البرز از کارکنان فرمانداری کرج در میزبانی شایسته از رئیس جمهور

استاندار البرز ، برای دیدار با کارکنان فرمانداری کرج و تقدیر از زحمات آنان به ساختمان فرمانداری کرج رفت.
قدردانی استاندار البرز از کارکنان فرمانداری کرج در میزبانی شایسته از رئیس جمهور