قدس بزرگ پایتخت ابدی سرزمین تاریخی فلسطین باقی خواهد ماند

قدس بزرگ پایتخت ابدی سرزمین تاریخی فلسطین باقی خواهد ماند
دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اقدام تحریک آمیز آمریکا در ادعای تعیین موعد مقرر برای انتقال سفارت این کشور به شهر قدس را محکوم کرد.

قدس بزرگ پایتخت ابدی سرزمین تاریخی فلسطین باقی خواهد ماند

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اقدام تحریک آمیز آمریکا در ادعای تعیین موعد مقرر برای انتقال سفارت این کشور به شهر قدس را محکوم کرد.
قدس بزرگ پایتخت ابدی سرزمین تاریخی فلسطین باقی خواهد ماند