قهرمانان کشتی ضربه‌فنی شدند!

قهرمانان کشتی ضربه‌فنی شدند!
کمیل قاسمی و حسن یزدانی در یک کار خیر شرکت کردند.

قهرمانان کشتی ضربه‌فنی شدند!

کمیل قاسمی و حسن یزدانی در یک کار خیر شرکت کردند.
قهرمانان کشتی ضربه‌فنی شدند!