قیمت ارز دیوانه‌وار افزایش یافته است/ حل بیکاری و کنترل نرخ ارز دغدغه‌ دولت باشد

قیمت ارز دیوانه‌وار افزایش یافته است/ حل بیکاری و کنترل نرخ ارز دغدغه‌ دولت باشد
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دو دغدغه اقتصادی دولت باید حل مشکل بیکاری و کنترل قیمت ارز باشد.

قیمت ارز دیوانه‌وار افزایش یافته است/ حل بیکاری و کنترل نرخ ارز دغدغه‌ دولت باشد

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دو دغدغه اقتصادی دولت باید حل مشکل بیکاری و کنترل قیمت ارز باشد.
قیمت ارز دیوانه‌وار افزایش یافته است/ حل بیکاری و کنترل نرخ ارز دغدغه‌ دولت باشد