قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد

قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: علیرغم برخی برداشتها که از تبصره یک صورت گرفته است، قیمت بنزین امسال افزایش نمی یابد.

قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: علیرغم برخی برداشتها که از تبصره یک صورت گرفته است، قیمت بنزین امسال افزایش نمی یابد.
قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد

خرید بک لینک