لبنان در مقابله با تروریسم شریک قوی آمریکا بود

لبنان در مقابله با تروریسم شریک قوی آمریکا بود
رئیس جمهور آمریکا در پیامی به رئیس جمهور لبنان به مناسبت سالروز استقلال این کشور، بر حمایت واشنگتن از امنیت لبنان و استقلال و حاکمیت آن تاکید کرد.

لبنان در مقابله با تروریسم شریک قوی آمریکا بود

رئیس جمهور آمریکا در پیامی به رئیس جمهور لبنان به مناسبت سالروز استقلال این کشور، بر حمایت واشنگتن از امنیت لبنان و استقلال و حاکمیت آن تاکید کرد.
لبنان در مقابله با تروریسم شریک قوی آمریکا بود