لزوم بیمه باغات توسط باغداران برای کاهش خسارت و ریسک تولید

لزوم بیمه باغات توسط باغداران برای کاهش خسارت و ریسک تولید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم بیمه باغات توسط باغداران برای کاهش خسارت و ریسک تولید تاکید کرد.

لزوم بیمه باغات توسط باغداران برای کاهش خسارت و ریسک تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم بیمه باغات توسط باغداران برای کاهش خسارت و ریسک تولید تاکید کرد.
لزوم بیمه باغات توسط باغداران برای کاهش خسارت و ریسک تولید