لغو اجرای نمایشی که دیدنش محدودیت سنی داشت

لغو اجرای نمایشی که دیدنش محدودیت سنی داشت
اجرای نمایش «دو مرد در یک اتاق» از روز نخست و پیش از به صحنه رفتن لغو شد.

لغو اجرای نمایشی که دیدنش محدودیت سنی داشت

اجرای نمایش «دو مرد در یک اتاق» از روز نخست و پیش از به صحنه رفتن لغو شد.
لغو اجرای نمایشی که دیدنش محدودیت سنی داشت