مادری که خودش فرزندش را برای جبهه ثبت‌نام کرد/ سفارش شهید به خانواده

مادری که خودش فرزندش را برای جبهه ثبت‌نام کرد/ سفارش شهید به خانواده
قاری و حافظ قرآن بود و مسجد را خانه خود می‌دانست، احترام زیادی برای پدر و مادر قائل بود و خواهر و برادران را همواره به این امر توصیه می‌کرد، چهار بار به جبهه اعزام شد و نهایتاً در روز ۲۱ بهمن در والفجر مقدماتی به شهادت رسید.

مادری که خودش فرزندش را برای جبهه ثبت‌نام کرد/ سفارش شهید به خانواده

قاری و حافظ قرآن بود و مسجد را خانه خود می‌دانست، احترام زیادی برای پدر و مادر قائل بود و خواهر و برادران را همواره به این امر توصیه می‌کرد، چهار بار به جبهه اعزام شد و نهایتاً در روز ۲۱ بهمن در والفجر مقدماتی به شهادت رسید.
مادری که خودش فرزندش را برای جبهه ثبت‌نام کرد/ سفارش شهید به خانواده