مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند

مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند
تسنیم نوشت: رئیس پارلمان اروپا از تصمیماتش برای وارد شدن به عرصه سیاست آلمان و شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور در سال آینده خبر داده و تاکید کرد که در دور بعد نامزد ریاست پارلمان اروپا نمی شود.

مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند

تسنیم نوشت: رئیس پارلمان اروپا از تصمیماتش برای وارد شدن به عرصه سیاست آلمان و شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور در سال آینده خبر داده و تاکید کرد که در دور بعد نامزد ریاست پارلمان اروپا نمی شود.
مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند