مبارزی که ساواک را به ستوه آورده بود و مانند آب در زمین فرو می‌رفت

مبارزی که ساواک را به ستوه آورده بود و مانند آب در زمین فرو می‌رفت
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

مبارزی که ساواک را به ستوه آورده بود و مانند آب در زمین فرو می‌رفت

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
مبارزی که ساواک را به ستوه آورده بود و مانند آب در زمین فرو می‌رفت

روزنامه قانون