متأسفانه هیأت نظارت بر اجرای برجام عملکرد شفافی نداشت/ بعد از ۷ماه باید به مردم گزارش دهند

متأسفانه هیأت نظارت بر اجرای برجام عملکرد شفافی نداشت/ بعد از ۷ماه باید به مردم گزارش دهند
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نقض عهد مکرر طرف مقابل در اجرای برجام و نقش هیأت نظارت بر اجرای برجام برای گزارش به مردم تأکید کرد هیأت نظارت بر اجرای برجام باید با گذشت 7 ماه از اجرای این توافق به مردم گزارش کند.

متأسفانه هیأت نظارت بر اجرای برجام عملکرد شفافی نداشت/ بعد از ۷ماه باید به مردم گزارش دهند

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نقض عهد مکرر طرف مقابل در اجرای برجام و نقش هیأت نظارت بر اجرای برجام برای گزارش به مردم تأکید کرد هیأت نظارت بر اجرای برجام باید با گذشت 7 ماه از اجرای این توافق به مردم گزارش کند.
متأسفانه هیأت نظارت بر اجرای برجام عملکرد شفافی نداشت/ بعد از ۷ماه باید به مردم گزارش دهند

ماشین های جدید