متلک انتخاباتی به وطن امروز و کابینه پیشنهادی ترامپ!

متلک انتخاباتی به وطن امروز و کابینه پیشنهادی ترامپ!
روزنامه شهروند، ستون طنز خود را به نتایج انتخابات امریکا اختصاص داد.

متلک انتخاباتی به وطن امروز و کابینه پیشنهادی ترامپ!

روزنامه شهروند، ستون طنز خود را به نتایج انتخابات امریکا اختصاص داد.
متلک انتخاباتی به وطن امروز و کابینه پیشنهادی ترامپ!

نصب تلگرام فارسی